Ukraine, 36011, Poltava, prospekt Pervomayskiy 9 +38 (0532) 56-02-11 +38 (093) 462 28 81 +38 (095) 688 25 07 +38 (097) 762 90 05

Method of removal of nasal bones during rhinoseptoplasty